I. Organizare
Art. 1. Academia Româna a aderat la Uniunea Internationala de Istoria si Filosofia Stiintei si Tehnicii (International Union of the History and Philosophy of Science – IUHPS – în anul 1957 si la International Committee for the History of Technologiy – ICOHTEC – Academia Româna a constituit Comitetul national pentru Istoria si Filosofia Stiintei la 29 noiembrie 1959. Divizia de Istoria Tehnicii s-a organizat în anul 1992. Acest comitet reprezinta Academia Româna în forurile internationale. CRIFST se subordoneaza direct Prezidiului Academiei Române, în baza Art.22 din Statutul Academiei Române.
Art. 2. Denumirea oficiala este:”Comitetul Român de Istoria si Filosofia Stiintei si Tehnicii”.
Art. 3. Sediul CRIFST se afla în localul Academiei Române, iar ale filialelor CRIFST teritoriale în localurile filialelor Academiei Române respective.
Art. 4. Durata de functionare a comitetului nu este limitata.
Art. 5. CRIFST nu are un buget propriu. Nevoile curente se rezolva prin organele Academiei Române
Art. 6. CRIFST beneficiaza de autonomie în organizarea activitatii, are stampila proprie. Nu are personalitate juridica.
Art. 7. CRIFST este format din membri titulari, membri corespondenti si membri de onoare ai Academiei Române precum si din membri titulari, din afara academiei, specialisti, în istoria stiintelor, filosofiei stiintei si istoriei tehnicii si
membri asociati, tineri cercetatori în curs de formare.
Art. 8. CRIFST este autorizat sa poarte corespondenta directa cu organele proprii (divizii si filiale), cu institutii si persoane din tara si strainatate, precum si cu organizatiile internationale la care Academia Româna s-a afiliat (IUHPS, DES, DLMPS si ICOHTEC), precum si alte institutii din strainatate.
II. Obiective si mijloace
Art. 9. În conformitate cu statutele organelor internationale respective obiectivele generale ale CRIFST, sunt:
 • stimularea si promovarea dezvoltarii-cercetarii în domeniu istoriei si filosofiei stiintei si a istoriei tehnicii;
 • stabilirea legaturilor dintre oamenii de stiinta si cercetatorii români si dintre acestia si cei din strainatate, ca si legatura cu diferitele institutii, societati si reviste din aceste trei domenii de cercetare;
 • difuzarea datelor stiintifice legate de cercetarile în domeniu prin publicarea unui periodic propriu, organizarea de congrese, simpozioane, sesiuni anuale de comunicari, conferinte, colocvii, mese rotunde etc., schimb de publicatii si informatii stiintifice.
Art. 10. Obiectivele privitoare la istoria stiintelor sunt:
 • promovarea si difuzarea teoriei si metodologiei generale din domeniul istoriei stiintei, mentinerea unitatii stiintelor si a relatiilor dintre diferite ramuri ale cunoasterii stiintifice;
 • dirijarea selectarii si conservarii documentelor si materialelor de interes muzeistic pentru istoria stiintelor;
 • îndrumarea studiilor referitoare la istoria stiintelor si a disciplinelor conexe.
Art. 11. Obiectivele privitoare la domeniul logicii, metodologiei si filosofiei stiintei sunt:
 • încurajarea si promovarea cercetarilor si activitatilor din acest domeniu;
 • colectarea si compactarea lucrarilor si documentelor în domeniul filosofiei stiintelor;
 • organizarea de reuniuni nationale si internationale de filosofia stiintei;
 • apropierea dintre filosofi si oamenii de stiinta preocupati de probleme fundamentale ale istorieie stiintelor si tehnicii.
Art. 12. Obiectivele privitoare la domeniul istoriei stiintei tehnice si tehnologiilor sunt:
 • stabilirea de relatii de colaborare si cooperare între specialistii diverselor discipline din tara si strainatate;
 • promovarea studiilor proprii acestui domeniu si rezolvarea unor probleme contemporane, nationale si internationale;
 • strângerea si compactarea lucrarilor si documentelor din domeniul istoriei tehnicii;
 • colaborare cu muzeele de profil.
Art. 13. Mijloacele pentru atingerea scopurilor si obiectivelor sunt:
 • cunoastrea si primirea în comitet a specialistilor cei mai calificati;
 • organizarea de întâlniri, colocvii si seminarii pentru realizarea apropierii si colaborarii dintre membrii comitetului;
 • prelucrarea darilor de seama de activitate si a celor mai bune lucrari;
 • cooperarea si încheierea de conventii de colaborare cu diferite organisme si organizatii din tara si strainatate;
 • trimiterea de delegati si încurajarea membrilor CRIFST de a participa la sesiuni, reuniuni, simpozioane si congrese internationale;
 • constituirea unui cerc larg de colaboratori tineri si vârstnici din toate domeniile stiintei.
Art. 14. Se admit sponsorizari pentru sustinerea manifestarilor stiintifice în tara si peste hotare.
III. Membri
Art. 15. CRIFST se compune din membri care sunt de acord cu scopul obiectivele si mijloacele prevazute în acest regulament si se angajeaza sa contribuie la realizarea lor.
Membrii titulari si membrii corespondenti ai Academiei Române precum si membrii de onoare sunt de drept membrii CRIFST. Membrii titulari din afara Academiei Române se primesc la propunerea diviziilor si subcomitetelor în baza cererii personale si a unui curriculum vitae. Aprobarea se da de biroul executiv si se confirma de consiliul de conducere CRIFST. La darea aprobarii se va tine seama de întreaga activitate a candidatilor.
Membri asociati sunt acei specialisti din afara Academiei Române care participa la diferite manifestari si actiuni. Fac cerere si depun curriculum vitae la divizii si subcomitetele teritoriale. Competenta de aprobare revine biroului respectiv. Cei mai buni membrii asociati care au o activitate remarcabila pot fi propusi spre a fi primiti ca membri titulari, conform procedurii prevazute la Art.15.
Art. 16. Calitatea de membru titular sau asociat se pierde prin deces, demisie, absenta la activitati timp de 2-4 ani, comitere de fapte infamante.
Art. 17. Membrii CRIFST nu platesc cotizatii si nu primesc indemnizatii. CRIFST elibereaza legitimatii pentru toti membrii sai, prin divizii si filiale teritoriale.
Art. 18. Membrii CRIFST au dreptul de a alege si a fi alesi în organele de conducere.
Art. 19. Membrii titulari sau asociati au obligatia de a anunta orice schimbare a datelor din evidenta esentiale: localitate, domiciliu, serviciu, telefon precum si schimbarea numelui la casatorie. Membrii CRIFST au obligatia de a raspunde la chemarile organelor directe de conducere.
IV. Alegerea organelor de conducere
Art. 20. Alegerile la toate nivelele, de la filialele teritoriale pâna la Biroul Executiv, se organizeaza odata la 4 ani, pe baza de vot secret, conform regulilor generale de votare.
Art. 21. Sedintele pentru votarea filialelor teritoriale se organizeaza sub conducerea unui delegat al Biroului Executiv CRIFST, iar sedintele pentru votarea membrilor Biroului Executiv si a conducerilor diviziilor sub conducerea unui Vicepresedinte al Academiei Române.
V. Structura, conducere
Art. 22. CRIFST se compune din divizii si filiale teritoriale.
Diviziile CRIFST sunt:
Divizia de Istoria Stiintei;
Divizia de Logica, Metodologie si Filosofia Stiintei;
Divizia de Istoria Tehnicii.
Filialele se organizeaza acolo unde functioneaza filiale ale Academiei Române si se subordoneaza local acestora, precum si în unele centre universitare, cu aprobarea Prezidiului Academiei Române.
Art. 23. Organele de conducere centrale sunt:
 • Academia Româna, prin organele sale de conducere.
 • Adunarea generala CRIFST. Se compune din membrii CRIFST, din divizii si reprezentanti ai filialelor teritoriale. Se convoaca de presedintele CRIFST, odata la 4 ani (în acelasi an cu alegerile Academiei Române). Întrucât vin reprezentanti din provincie, data anuntata cu 30 de zile mai înainte nu se poate amâna.
Adunarea extraordinara se poate convoca la cererea a 1/10 din numarul total de membri.
Adunarea generala adopta ordinea de zi care se compune în principal din raportul de activitate al biroului executiv, discutii la raport, descarcarea de sarcina a vechiului comitet, alegerea comisiei pentru numararea voturilor si întocmirea procesului verbal de alegeri, alegerea propriu zisa a biroului executiv si confirmarea alegerilor organelor de conducere ale diviziilor si subcomitetelor (care preceda adunarea generala CRIFST), alte probleme.
Hotarârile Adunarii generale se iau cu majoritate de voturi iar în cazul modificarii regulamentului cu majoritate de 2/3 din numarul celor prezenti.
Se permite celor absenti sa depuna buletinul de vot trimis în prealabil la secretarul stiintific CRIFST.
Consiliul de conducere CRIFST. Este format din totalitatea organelor de conducere de la biroul executiv pâna la divizii si filialele teritoriale (inclusiv). În cazul când lipsesc mijloacele financiare de deplasare birourile de conducere din provincie vor trimite delegati împuterniciti.
Se întruneste de regula, o singura data pe an, o data cu sesiunea anuala de comunicari, sau la convocarea presedintelui CRIFST.
 • Biroul Executiv CRIFST. Se compune din: presedinte, primvicepresedinte, trei vicepresedinti care sunt presedintii de divizii si secretar stiintific. Este ales o data la 4 ani de Adunarea Generala.
Conduce si raspunde de întreaga activitate dintre doua adunari generale.
Art. 24. Biroul executiv are urmatoarele obligatiuni si competente:
a. Conduce activitatea între sedintele Adunarii generale si ale Consiliului de conducere CRIFST.
b. Reprezinta Comitetul si Consiliul de conducere CRIFST în relatiile cu Academia Româna, cu organele internationale de resort, cu alte institutii si persoane fizice din tara si strainatate.
c. Creaza toate conditiile pentru buna desfasurare a Adunarii generale, a sedintelor anuale ale Consiliului de conducere, a lucrarilor, a sedintelor de lucru, simpozioanelor, sesiunilor etc. asigurând sala, anuntarea membrilor, întocmirea documentelor de sedinta etc.
d. Se îngrijeste de plata cotizatiilor catre uniunile internationale la care sunt afiliate CRIFST si diviziile sale.
e. Ia initiative privind bunul mers al întregii activitati.
f. Aproba ordinea de zi a sesiunii anuale de comunicari si a simpozioanelor si se îngrijeste de tiparirea invitatiilor.
g. Întocmeste programul anual al manifestarilor stiintifice în concordanta cu programele diviziilor si subcomitetelor.
h. Porneste si discuta cu reprezentantii massmediei.
i. Convoaca Adunarea generala si sesiunile anuale ale Consiliului de conducere.
Hotareste delegatii CRIFST care reprezinta Academia Româna peste hotare.
j. Se întruneşte ori de câte ori este nevoie în sedinţe de lucru.
Art. 25. Presedintele CRIFST are urmatoarele atributiuni:
a. Conduce Adunarea generala, sedintele Consiliului de conducere si sedintele de lucru ale Biroului Executiv.
b. Propune adoptarea ordinei de zi la manifestarile de conducere: Adunarea generala, sesiuni stiintifice etc.
c. Este reprezentantul CRIFST în fata organelor de conducere ale Academiei Române si a altor institutii.
d. Conduce întreaga activitate între sesiunile Consiliului de conducere.
Art. 26. PrimVicepresedintele CRIFST:
a.Este la curent cu toata activitatea CRIFST.
b. Înlocuieste pe presedinte prin delegatie sau când acesta este indisponibil.
c. Participa ca reprezentant al CRIFST la diverse manifestari interne si internationale.
Art. 27. Secretarul stiintific are urmatoarele îndatoriri:
a. Se subordoneaza presedintelui CRIFST.
b. Întocmeste programul manifestarilor stiintifice si-l supune presedintelui CRIFST pentru aprobare.
c. Propune presedintelui CRIFST ordinea de zi a adunarilor generale, a sesiunilor Consiliului de conducere si a manifestarilor stiintifice.
d. Primeste corespondenta, o înregistreaza si o prezinta presedintelui CRIFST, redacteaza corespondenta, pastreaza arhiva pe ultimii trei ani si dosarul cu corespondenta permanenta.
e. Se îngrijeste de plata la timp a cotizatiilor Academiei Române catre organele internationale de resort.
f. Se îngrijeste de tiparirea si distribuirea invitatiilor la manifestarile stiintifice (planifica salile, se îngrijeste de aparatura audiovizuala etc.).
g. Tine evidenta exacta a membrilor CRIFST si adresele colaboratorilor: evidenta nominala a membrilor titulari si evidenta numerica a membrilor asociati (pe care le actualizeaza la începutul fiecarui an).
h. Se îngrijeste de întocmirea cu regularitate a proceselor verbale, întocmeste darile de seama, rapoartele si articolele destinate pentru tipar.
i. Tine la zi registrul istoric, registru de prezenta si alte registre utile.
j. Alte sarcini date de presedintele CRIFST.
k. În caz de indisponibilitate va fi suplinit de unul din secretarii diviziilor.
VI. Organizarea si conducrea diviziilor si filialelor CRIFST
Art. 28. Fiecare divizie si filiala de pe teritoriu este condus de un birou format din presedinte, vicepresedinte si secretar, alesi în adunarea generala respectiva, o data la 4 ani, prin vot secret presedintele si secretarul reprezinta biroul respectiv în relatiile cu Biroul executiv CRIFST si institutiile si persoanele cu care colaboreaza.
Art. 29. Birourile filialelor teritoriale au dubla subordonare:Biroului Executiv CRIFST si Filialei Academiei Române din centrele universitare respective.
Art. 30. Birourile diviziilor si filialelor sunt organe de initiativa în ceea ce priveste organizarea manifestarilor stiintifici proprii si în colaborare (sedinte trimestriale, sesiuni anuale, comemorari, aniversari etc.), tinând seama de scopurile CRIFST si nevoile locale.
Art. 31. Birourile diviziilor si filialelor au urmatoarele obligatiuni:
a).Sa tina evidenta nominala a membrilor (pe categorii: academicieni, membrii corespondenti, membrii de onoare, membrii titulari, membrii asociati si colaboratori), numai din zona geografica respectiva. Datele de evidenta esentiale sunt urmatoarele: numele si prenumele, specialitatea titluri academice, adresa completa si numarul de telefon, (aceste date se extrag din cererile si curriculum vitae ale membrilor respectivi.
Datele se actualizeaza la sfârsitul anului si se comunica schimbarile prin darea de seama (în special decesele), catre Biroul executiv CRIFST.
Art. 32. În fiecare an, biroul diviziei sau subcomitetul va întocmi o dare de seama asupra activitatii desfasurate în anul respectiv precum si un proiect sumar (numeric) asupra programului de manifestari pe anul urmator. Darile de seama trebuie înaintate la Biroul Executiv CRIFST astfel ca sa soseasca pâna la 20 ianuarie spre a fi cuprinse în darea de seama ce se înainteaza Academiei Române.
Art. 33. Anual, membrii birourilor vor participa la sedinta Consiliului de conducere unde vor sustine rapoarte verbale asupra activitatii desfasurate, (pot fi si dari de seama anuale, dar în acest caz, vor fi complete si scrise).
În caz de lipsa a posibilitatilor de deplasare la sedinta Consiliului (lipsa fondurilor), se va recurge la trimiterea de reprezentanti.
Art. 34. Birourile subcomitetelor teritoriale au autonomie în organizarea manifestarilor stiintifice. Privitor la atributiile de serviciu, birourile filialelor si diviziilor se vor orienta dupa atributiile prevazute pentru membrii Biroul Executiv CRIFST, la functiile similare.
Acest regulament a fost adoptat în Adunarea Generala din 16 ianuarie 1995, la Bucuresti si completat cu propunerile de înbunatatire rezultate din dezbateri Regulamentul a fost aprobat de Prezidiul Academiei Române la 6 septembrie 1995 si a fost amendat la 18 decembrie 2002 conform propunerilor de modificare aprobate de adunarea generala de alegeri CRIFST 17 octombrie 2002.
Presedinte CRIFST
Acad. Mihai Draganescu
Secretar Stiintific
Prof. Dr. Ing. Stefan Iancu